Privacyverklaring


 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (zodat we weten hoe we je moeten noemen)
 • Adresgegevens (zodat we weten waar we de factuur naartoe moeten sturen, of naartoe moeten om de workshop te geven)
 • Telefoonnummer (zodat we je kunnen berijken in geval van nood, bijvoorbeeld als een workshop door ziekte niet door gaat)
 • E-mailadres (zodat we je kunnen bereiken en informatie kunnen sturen over de workshop)
 • Bankrekeningnummer (om de betaling te kunnen vewerken)
 • Kleurvoorkeur (als je een starterspakket kiest)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noodzaak & wettelijke verplichting

Een groot gedeelte van de persoonsgegevens die wij verzamelen doen we omdat die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Deze moeten we ook hebben om aan onze wetterlijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name onder de belastingwet. Het gaat hierbij om:

 • Voor- en achternaam (we moeten weten met wie we zaken doen)
 • Geslacht (we spreken je graag correct aan)
 • Adres (we moeten weten waar jouw bedrijf gevestigd is)
 • Telefoonnummer (we willen je graag kunnen bellen als we vragen hebben of we je dringend moeten spreken)
 • E-mailadres (we willen via mail contact met je houden over onze dienstverlening)

Toestemming

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens omdat we graag marketing nieuwsbrieven willen sturen. Dit doen we alleen als jij ons hiervoor toestemming geeft. Wij verzamelen hierbij:

 • E-mail adres (anders kunnen we geen mail sturen)
 • Eventueel je voor-en achternaam, maar alleen als je die zelf invult (dit gebruiken we om de nieuwsbrief te personaliseren)

Geautomatiseerde besluitvorming

neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of dan de wetterlijk bewaartermijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens > 7 jaar na einde klant releatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de administratie
Telefoonnummer > 7 jaar na einde klant relatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de administratie
E-mailadres dat geven is binnen de klantrelatie > 7 jaar na einde klantrelate > dis is de wettelijke betaaltermijn voor de administratie.
E-mailadres dat gegeven is voor verzending van de nieuwsbrief > Tot de toestemming wordt ingetrokken. 

Delen van persoonsgegevens met derden

verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via